POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvodne napomene

Ovom Politikom privatnosti informiramo Vas o načinima, proceduri, ali i Vašim pravima kod prikupljanja i obradi Vaših osobnih podataka koji su nam neophodni pri izvršavanju naših poslovnih aktivnosti. 

Trgovačko društvo ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka na način da Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo zakonito i transparentno sukladno važećim propisima, a posebice sukladno Uredbi (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) kao i sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o., 

Zagreb, Trakošćanska 4

Tel.: +385 1 3037 300

Fax: +385 1 3037 320

E-mail: info@alleghenyfinancial.hr 

 

Osobni podaci koje obrađujemo:

Društvo može obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • ime i prezime,
 • podaci o prebivalištu/boravištu
 • osobni identifikacijski broj (OIB), 
 • adresa elektroničke pošte (e-mail)
 • broj telefona/mobitela
 • broj bankovnog računa i drugi podaci potrebni za provedbu plaćanja u svrhu realizacije kupoprodaje/zakupa/najma nekretnina
 • drugi osobni podaci dostavljeni tijekom usmene i pisane komunikacije 
 • statistički i sistemski podaci (npr. približna lokacija, podaci o posjećivanju web stranica, IP adresa)

 

Svrha i pravna osnova za prikupljanja osobnih podataka:

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo temeljem valjane pravne osnove, kao i kada nam Vi, svojom privolom, dopustite obradu svojih osobnih podataka, u jednu ili više posebnih svrha. Konkretna svrha i načini obrade Vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo Vaše podatke. Tako prikupljeni podaci ograničeni su isključivo na ono što je nužno u odnosu na svrhu u koju se obrađuju.

Podaci koje možemo prikupljati putem ove web stranice, e-maila, naših profila na društvenim mrežama, javno dostupnih izvora odnosno u bilo kojem slučaju kada se obratite našem Društvu osobno, putem Vašeg punomoćnika ili zastupnika, ograničeni su isključivo na ono što je nužno u odnosu na svrhu u koju se obrađuju.

Društvo kao voditelj obrade podataka, Vaše osobne podatke može obrađivati na temelju jedne od osnova koje su propisane Općom uredbom o zaštiti podataka i to: 

 1. obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade (u slučajevima kada je obrada nužna na nekom od zakonom predviđenih temelja);
 2. obrada je nužna za izvršavanje ugovora ili radnji koje prethode sklapanju ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (npr. radi sklapanja ugovora o kupoprodaji/zakupu/najmu nekretnina i sl.);
 3. obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade (npr. u svrhu praćenja i unapređenja poslovanja, analize posjeta i korištenja naše web stranice i sl.); 
 4. ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

 

Rok pohrane osobnih podataka:

Vaše prikupljene osobne podatke Društvo čuva samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, izuzev slučajeva kada smo određenim zakonskim i drugim mjerodavnim propisima obvezni dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (npr. radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). 

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, Društvo će Vaše osobne podatke na siguran način izbrisati ili uništiti.

Primatelji osobnih podataka:

Pravo pristupa Vašim osobnim podacima mogu imati naši zaposlenici kao i druge osobe koje na nekoj drugoj osnovi (ugovor o djelu, studentski ugovor i sl.) obavljaju posao za naše Društvo

Vaše osobne podatke čuvamo te ih, bez Vašeg prethodnog odobrenja, ne priopćavamo trećim osobama, niti ih činimo dostupnima trećim osobama. Izuzetak su slučajevi kada smo temeljem zakonskih i drugih važećih propisa obvezani dostavljati takve podatke, odnosno kada su takvi podaci potrebni nadležnim državnim tijelima i drugim ovlaštenim institucijama u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. sudovi, Porezna uprava, i sl.). Vaši osobni podaci bit će dostavljeni samo i isključivo na službeni zahtjev navedenih tijela i institucija.

Sigurnost podataka:

Kako bismo zaštitili prikupljene osobne podatke koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti te kontinuirano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima na način da istima mogu pristupiti samo oni zaposlenici koji trebaju znati takve informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti čuvanja privatnosti i zaštite Vaših osobnih podataka, a što ćemo i u budućnosti nastaviti redovito činiti. 

Prava koja Vam pripadaju

U svakom trenutku slobodni ste dobiti informacije o tome posjedujemo li i/ili obrađujemo li Vaše osobne podatke. Također, u svakom trenutku imate pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima te ujedno saznati u koju svrhu se Vaši podaci prikupljaju i obrađuju, tko ima uvid u Vaše osobne podatke, koji je izvor Vaših osobnih podataka (u slučaju da nam ih niste Vi izravno dali), kao i koliko dugo ćemo čuvati Vaše podatke. 

U okviru zaštite osobnih podataka, a sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka imate sljedeća prava:

 1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, odnosno pravo zahtijevati potvrdu da li se Vaši osobni podaci obrađuju te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi te kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
 2. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka ukoliko uočite da koji od Vaših podataka nije točan;
 3. pravo na brisanje („pravo na zaborav“) osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta navedenih u članku 17. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli danu privolu, ako ste uložili prigovor na obradu podataka, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni ili ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza;
 4. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta navedenih u članku 18. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, primjerice, ukoliko osporavate točnost Vaših osobnih podataka;
 5. pravo na prenosivost podataka koje podrazumijeva pravo prenijeti Vaše osobne podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci prvotno pruženi, sve pod uvjetima navedenim u članku 20. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 6. pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka;
 7. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), kao nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj;
 8. pravo na povlačenje privole za daljnju obradu Vaših osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

 

Za dobivanje gore navedenih informacija i ostvarivanje jednog ili više navedenih svojih prava, u svakome se trenutku možete obratiti našem Društvu kao voditelju obrade osobnih podataka putem elektroničke pošte na adresu info@alleghenyfinancial.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta društva Trakošćanska 4, 10000 Zagreb, uz naznaku „Zaštita osobnih podataka“.

 

Promjene naše politike privatnosti:

U slučaju promjena naše politike privatnosti, o istome ćemo Vas obavijestiti na našoj web stranici.